Individuální pomoc a konzultace

Poskytuje výchovný poradce Mgr. Ondřej Lehký
Konzultační hodiny: ČT: 12:45 – 13:30
E-mail: lehkyo@seznam.czŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace žákůV souladu s §16 odst. 1zákona č. 561/2004 sbírky (školský zákon) je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se:

 • zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)
 • zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo
  lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání)
 • sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým soc. kulturním postavením,
  ohrožení soc. patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR)

Zákonné úpravy:  Školský zákon 561/04 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 62/2007 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Metodický pokyn MŠMT č. j. 13711/2001 – 24 ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování.

Příčiny výukových obtíží, stejně jako problémy psychosociálního charakteru jsou konzultovány s PPP Prachatice. Ta stanovuje základní rámec pomoci, příčiny obtíží, vypracovává poradenské zprávy a odborné posudky.

Integrace žákůVe školním roce 2014 – 2015 je integrováno 11 žáků.Pro každého z nich je vytvořen, podle odborného posudku školských poradenských zařízení, individuální vzdělávací plán, vycházející z jejich potřeb a možností.

Všem se věnují asistentky pedagoga.

ReedukaceSmyslem reedukace je umožnit žákům se specifickými poruchami učení osvojit si plně dovednost čtení, psaní, porozumění textu.
To je základním předpokladem úspěšné školní práce.Reedukaci čtení a psaní se věnuje asistentka reedukace Mgr. Miroslava Machová.Pro reedukaci byla zřízena samostatná učebna vybavená i počítači.Pracoviště slouží jako ukázkové, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice.

Logopedická prevence

Ve školním roce 2014-2015 se dětem s vadami řeči věnuje logopedická asistentka Marie Sabová a Mgr. Miroslava Machová.

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Prachatice

Při škole pracuje výchovná komise, která pomáhá žákům i rodičům řešit závažné problémy ve školní práci.Na její činnosti se podílejí:

 • vedení ZŠ
 • výchovný poradce
 • preventistky primární prevence sociálně patologických jevů
 • třídní učitelé
 • sociální kurátorky MěÚ Prachatice