Školní metodik prevence

Mgr. Martina Rokůsková
konzultační hodiny: středa 14.00 – 14.45 hod.

Školní metodik prevence 

–  Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle jeho aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
–  Odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy.
–  Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
– Poskytuje poradenské služby žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, atd.) a jejich zákonným zástupcům.

–   Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
Základním principem Minimálně preventivního programu je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojování pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti.