Výchovné poradenství v kostce

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

1) Žáci se specifickými poruchami učení a žáci se zdravotním znevýhodněnímPéče o tyto žáky spočívá na  třech základních stupních, vedoucích k vytvoření rovných příležitostí, a to na včasné diagnostice, intenzivní reedukaci a dostatečné kompenzaci.Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, psychology, pediatry, klinickým logopedem.

Všichni tito žáci jsou každoročně vybavováni kompenzačními pomůckami.

2) Žáci s poruchami chování

Spolu s asistentkami pedagoga se individuálně věnujeme žákům s diagnostikovanou poruchou chování.

Škola spolupracuje se střediskem výchovné péče, do výuky jsou zakomponovány programy osobnostního rozvoje, řešení náročných životních situací, osobnostních vztahů.

V případě aktuální potřeby  je připraven program „ na míru“

Spolupráce  rodiči, zákonnými zástupci, popřípadě dalšími odborníky jsou  samozřejmou součástí péče o žáky s poruchou chování.

3) Žáci se sociálním znevýhodněním

Péče o tyto žáky směřuje ke kompenzaci znevýhodnění. Zde je obzvlášť potřebná spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci. Pokud je dobrá, společně  stanovujeme, co dítěti nejvíce prospěje. V opačném případě se snažíme (často spolu s odborníky, sociálními kurátorkami) působit na rodiče, zákonné zástupce a získat pro děti potřebné podmínky, nebo alespoň dosáhnout jejich zlepšení.

I těmto žákům se věnujeme spolu s asistentkami pedagoga.

Garantem a koordinátorem konkrétních aktivit a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je výchovný poradce Mgr. Ondřej Lehký.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Tito žáci tvoří čtvrtinu žáků naší školy. Věnujeme se jim podle doporučení školských poradenských zařízení a dalších odborníků. Někteří z nich jsou integrováni a vzdělávají se podle individuálních vzdělávacích programů. 

Integrace žáků

Pro každého z integrovaných žáků je vytvořen podle odborného posudku školských poradenských zařízení individuální vzdělávací program vycházející z jejich potřeb a možností. Ten je třikrát během školního roku hodnocen na schůzce s rodiči a pracovníky poradenského zařízení, v případě potřeby je po dohodě zúčastněných upravován tak, aby vytvářel pro žáka optimální podmínky. Všem integrovaným dětem se věnují asistentky pedagoga.

Asistentky pedagogů

Ve škole působí 4 asistentky pedagoga. Věnují se individuální práci s integrovanými žáky, žákům se specifickými poruchami učení a chování, žákům se sociálním znevýhodněním (cizincům) a některým dalším žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle pokynů vyučujících při výuce ve třídě, nebo zcela individuálně ve zvláštní učebně.
Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog je žákům, pedagogům a rodičům k dispozici od pondělí do čtvrtka.

Reedukace 

Smyslem reedukace je umožnit žákům se specifickými poruchami učení osvojit si plně dovednost čtení, psaní, porozumění textu.  To je základním předpokladem úspěšné školní práce.
Pro reedukaci byla zřízena samostatná učebna vybavená počítači, knihovnou a potřebnými pomůckami. Pracoviště slouží jako ukázkové, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice. Žákům se věnují asistentky reedukace Mgr. Miroslava Machová a Mgr. Martina Rokůsková.

Logopedická prevence 

Škola nabízí jednou týdně nácvik správné výslovnosti. Dětem se věnuje logopedická asistentka Marie Sabová a Mgr. Miroslava Machová.

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Prachatice 

Při škole pracuje výchovná komise, která pomáhá žákům i rodičům řešit závažné problémy ve školní práci. Práce komise je také zaměřena na ochranu dětí, včasný zásah v případě, že rodiče selhávají, či sami potřebují pomoc.

Na její činnosti se podílejí: vedení ZŠ, výchovný poradce, preventistky programů předcházení sociálně patologických jevů, třídní učitelé, sociální kurátorky, v případě potřeby další odborníci.     

Výchova k volbě profesní orientace

Vykročení na cestu profesní orientace je v životě každého žáka důležitým rozhodnutím, protože z profesní role vyplývá nejen jeho budoucí sociální postavení, ale i míra sebeuplatnění, vytváření části životních hodnot, volba osobního životního stylu.

Program věnovaný volbě profesní orientace se zaměřuje na žáky i rodiče. Jeho těžiště spočívá v období školní docházky do 7. a 8. ročníku, završuje se v prvním pololetí 9. ročníku. Program poskytuje informace i rodičům žáků v 8. a 9. ročníku. Škola spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Prachaticích (IPS ÚP), odborem práce a sociálních věcí Úřadu Města Prachatice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice i středními školami.

Stručný popis  programu:

Práce se žáky:

Základem práce se žáky je postupné a cyklické vyhodnocování zájmů, aspirací a možností, vedoucí k realistickému sebehodnocení. Zároveň s tím jsou žákům poskytovány informace o trhu práce a charakteristikách profesí.

Do výuky předmětů  s výchovným zaměřením je rozložen předmět Výchova k volbě povolání.

Ten je v 7. ročníku zaměřen na sebepoznávání a sebehodnocení.  V 8. ročníku navazují testy profesní orientace podle Hollandovy  teorie profesního vývoje a jeho hexagonálního modelu osobnosti a pracovního prostředí. Od druhého pololetí jsou výsledky testů spojovány s informacemi o vhodných pracovních pozicích a požadavcích na ně. Zde již žáci srovnávají své možnosti a představy s realitou a racionální úvahou. Práci doplňuje exkurze do IPS ÚP.

V 9. ročníku probíhají exkurze do středních škol, na trhy pracovních a studijních příležitostí. Završením programu je podání přihlášky ke studiu.

Úspěšnost žáků naší školy je velká nejen v procesu přijímacího řízení, ale i ve studiu na zvolených školách.

Práce s rodiči:

Rodiče dostávají od výchovného poradce základní informace o programu:

–         Kdo a co může pomoci?

–         Kdo poskytuje základní informace?

–         Jak probíhá výchova k profesní orientaci?

–         Jaké jsou možnosti a podmínky volby?

–         Jaká jsou pravidla přijímacího řízení?

Výchovný poradce poskytuje rodičům v 8. a  9. ročníku konzultace o volbě studijního oboru.

Podáním přihlášky ke studiu na střední škole žáci učiní první krok na cestě k profesnímu uplatnění.