Hlavní stránka > Nezařazené > Provoz školy od 11.1. do 22.1. 2021
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.12.2020
Administrátor

 • Od 11.1. do 22.1. 2021 se prodlužuje nastavený stav a platí stejné podmínky jako od 4.1. 2021 – viz níže.
 • Od 4.1. do 10.1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod 1. A před vchodem do šaten
  • 7.40 hod 1. B před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod 2. A před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod 2. B na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky: Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Prostory školy budou větrány – cca 5 min o přestávce a minimálně jednou uprostřed hodiny.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Během dne bude možné zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Školní družina bude vždy pro každou třídu samostatně.
  • 1.A – I. oddělení – pí Stuchelová
  • 1.B – II. oddělení – pí Jarošová
  • 2.A – IV. oddělení – pí Tůmová
  • 2.B – III. oddělení (u divadelního sálu) – pí Šimková
 • Ranní družina – žáci budou čekat ve svých třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě – žáci z 2.B budou mít ranní družinu ve třídě 5.A – I. pavilon, v patře, první učebna.
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny – pí Stuchelové – pavilon I.
 • Vstup třetích osob do prostoru školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
 • Zájmové kroužky nejsou pro prezenční formu povoleny.

Distanční vzdělávání:

 • Nadále bude probíhat distanční výuka pro žáky 3. až 9. tříd. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

 Hodně zdraví do nového roku přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy