Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 12. 4. 2021
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.4.2021
Administrátor

Od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně a to rotačním způsobem – střídáním celých tříd po týdnu:

 • 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.B a další liché týdny
 • 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A a další sudé týdny
 • Ti žáci z I. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.

Bude dodržena homogenita skupin i v odděleních ŠD

 • 1. oddělení – pí Stuchelová – 1.A a další týden 2.B (pavilon I. – ŠD)
 • 2. oddělení – pí Jarošová – 2.A a další týden 1.B (pavilon II. – ŠD)
 • 3. oddělení – pí Šimková – třetí třída (u divadelního sálu)
 • 4. oddělení – pí Tůmová – čtvrtá třída (oddělení v budově Sovy)

Ranní družina – žáci budou čekat v následujících třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě (jsou uvedena čísla dveří, tyto třídy jsou v pavilonu č. I):

 • 1. A – 28, 1. B – 29
 • 2.třída – 36
 • 3.třída – 30
 • 4.třída – 35
 • 5.třída – 34
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny – pí Stuchelové (pavilon I. – ŠD)

Žáci II. stupně se nadále budou vzdělávat distančním způsobem.
V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
Na základě domluvy s vyučujícím je možná konzultace 1 pedagoga a 1 žáka včetně přítomnosti zákonného zástupce.

Ranní místo shromaždiště:

Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

7:40 hod – před školou
č. 1 – 1. třída (před pavilonem vedení – na chodníku k družině)
č. 2 – 2. třída (před hlavním vchodem do školy)

7:50 hod – před školou
č. 3 – 3. třída (před vchodem do šaten)
č. 4 – 4. třída (před vchodem do školní jídelny)
č. 5 – 5. třída (na rohu budovy Sovy)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky a zaměstnanci školy respirátory. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Prostory školy budou pravidelně větrány.

Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách školy.

Testování
 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy LEPU RAPID. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnost postupu.
 • Pro snazší průběh testování budou žáci jedné třídy rozděleni do 2 skupin a po testování se třída spojí.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne, nebo následující den, bude testován individuálně.
 • Pokud půjde v testovací dny žák do ranní družiny, bude se testovat tam a ve třídě první vyučovací hodinu již nikoliv.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníků bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou, kterou určí zákonný zástupce). Pro tyto případy bude sloužit venkovní přírodovědná učebna u běžecké dráhy. V případě zájmu kontaktujte prosím dopředu Vaši paní třídní učitelku.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 metru, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12:00 – 13:30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7:30 hodin.

Příjemné jarní dny a hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy