Identifikační údaje

 Název školy  Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
 Identifikátor  zařízení  600 063 038
 IČO:  70932174
 Adresa  Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
Telefony:
 Ředitelna  388 316 587
 Kancelář  388 317 901
 Školní jídelna  388 311 438
 Fax:  388 316 587
 E-mail:  zs@zlatastezka.cz
 Internetová stránka  www.zlatastezka.cz
Zřizovatel
Právní forma
Adresa
Město Prachatice
obec, IČO 00 250 627
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
 Právní forma příspěvková organizace
 Škola sdružuje 1. Základní škola, IZO: 107 722 097, kapacita: 600 žáků
2. Školní družina, IZO: 114 700 206, kapacita: 100 žáků
3. Jídelna ZŠ, IZO: 102 487 871, kapacita: 900 jídel
 Ředitelka školy  Mgr. Lenka Králová
 Zástupce ředitele  Mgr. Michal Roháček

 

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 je státní škola s právní subjektivitou od 1.1.2002. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla zařazena 12.3.1996.

Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání a výchovu žákům první až deváté třídy v souladu se vzdělávací soustavou základních škol, tj. zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky).

Škola plní funkci spádové školy pro osady Libínské Sedlo a Perlovice a pro spádový obvod města Prachatice, daný obecně závaznou vyhláškou města Prachatice č. 6/2004.

Škola provozuje doplňkovou činnost v oblasti hostinské činnosti, pronájmu a zápůjček nebytových prostor školy, prostor funkčně souvisejících se školou a movitého majetku a specializovaného maloobchodu.