Aktuality

Od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně a to rotačním způsobem – střídáním celých tříd po týdnu:

 • 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.B a další liché týdny
 • 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A a další sudé týdny
 • Ti žáci z I. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.

Bude dodržena homogenita skupin i v odděleních ŠD

 • 1. oddělení – pí Stuchelová – 1.A a další týden 2.B (pavilon I. – ŠD)
 • 2. oddělení – pí Jarošová – 2.A a další týden 1.B (pavilon II. – ŠD)
 • 3. oddělení – pí Šimková – třetí třída (u divadelního sálu)
 • 4. oddělení – pí Tůmová – čtvrtá třída (oddělení v budově Sovy)

Ranní družina – žáci budou čekat v následujících třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě (jsou uvedena čísla dveří, tyto třídy jsou v pavilonu č. I):

 • 1. A – 28, 1. B – 29
 • 2.třída – 36
 • 3.třída – 30
 • 4.třída – 35
 • 5.třída – 34
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny – pí Stuchelové (pavilon I. – ŠD)

Žáci II. stupně se nadále budou vzdělávat distančním způsobem.
V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
Na základě domluvy s vyučujícím je možná konzultace 1 pedagoga a 1 žáka včetně přítomnosti zákonného zástupce.

Ranní místo shromaždiště:

Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

7:40 hod – před školou
č. 1 – 1. třída (před pavilonem vedení – na chodníku k družině)
č. 2 – 2. třída (před hlavním vchodem do školy)

7:50 hod – před školou
č. 3 – 3. třída (před vchodem do šaten)
č. 4 – 4. třída (před vchodem do školní jídelny)
č. 5 – 5. třída (na rohu budovy Sovy)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky a zaměstnanci školy respirátory. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Prostory školy budou pravidelně větrány.

Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách školy.

Testování
 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy LEPU RAPID. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnost postupu.
 • Pro snazší průběh testování budou žáci jedné třídy rozděleni do 2 skupin a po testování se třída spojí.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne, nebo následující den, bude testován individuálně.
 • Pokud půjde v testovací dny žák do ranní družiny, bude se testovat tam a ve třídě první vyučovací hodinu již nikoliv.
 • V případě testování žáků 1. – 3. ročníků bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou, kterou určí zákonný zástupce). Pro tyto případy bude sloužit venkovní přírodovědná učebna u běžecké dráhy. V případě zájmu kontaktujte prosím dopředu Vaši paní třídní učitelku.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 metru, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12:00 – 13:30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7:30 hodin.

Příjemné jarní dny a hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče,

žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete níže. V listinné podobě budou tyto formuláře umístěny ve vestibulu školy vždy v pondělí nebo ve středu od 8 – 14 hod.  Na základě elektronického vrátného Vám bude otevřen vchod do školy. Jinak si danou žádost vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově naší školy, prosím Vás.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let do 31.8.2021 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

Stanovený termín pro doručení je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Kritéria pro přijetí naleznete zde: kriteria_pro_prijeti.pdf

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, pojďte se s námi podívat, tentokrát on-line, do naší školy. Připravili jsme pro Vás zcela nový & netradiční & interaktivní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Přejeme Vám hodně zábavy.

Pro spuštění hry klikněte na následující odkaz.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ8TfSsrs9SI2lt6zyVio4MntK7j0vKSlWwatdzupks0q6Febs8eSlMLojkRt90NkEAzK9E_eIkIDxr/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žáci a pedagogové ze základní školy na  Zlaté stezce 240  už delší dobu pracují na svém environmentálním zaměření. Proto jsme se pustili i do soutěže o získání titulu „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“. Věděli jsme, že konkurence bude velká, ale nebáli jsme se. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.3.2021
Administrátor

Z důvodu vládního nařízení je kancelář školy v provozu pro veřejnost

Pondělí a středa 8 – 14 hodin

 

Tel. kontakt 388 317 901 a 388 310 303

E-mail: weissova@zlatastezka.cz

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz  nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu.  Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. Zároveň uveďte, do jaké kategorie zákonný zástupce spadá: bezpečnostní sbor,  obecní policie, poskytovatel zdravotní služby, orgán ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný pracovník vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dítěti lze poskytnout oběd a pitný režim.

Roušky budou vyžadovány po celou dobu přítomnosti ve školském zařízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy, tel. 388 316 587 nebo pí Tůmová (šd) 607 037 916.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy od 27.2. do 21.3. 2021

 • Od 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Škola bude poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích.
 • Informace o ošetřovném naleznete např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka bude probíhat pro všechny ročníky. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 11.40 do 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce nebo respirátoru, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

S přáním hodně sil a zdraví v této náročné době

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.2.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zapojení do dotazníkového šetření, v němž nám většina z Vás poslala skvěle vyplněný dotazník.

Celkem přišlo 213 odpovědí, což je vzhledem k počtu 396 žáků více jak polovina. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.1.2021
Administrátor

Informace o uzavřešní školní družiny naleznete zde: uzavreni-sd-2021.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.1.2021
Administrátor

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci není povolena 28.1. 2021 přítomnost žáků 3. – 9. ročníků ve škole. Obsah vysvědčení se dovíte přes Školu online. Výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží tito žáci nejpozději 3. vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Přeji hodně zdraví a doufám v brzký návrat všech žáků do školních lavic
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png