Plán práce: Výchovné poradenství

Školní rok 2013 -2014    Vých. poradce: Mgr. Ondřej Lehký

                                                                                     

Měsíc

Týden

Oblast činností

Poznámky

Září

1.

Aktualizace kartotéky, nástěnky ve sborovně

 

Asistentky pedagoga – úvodní informace, rozvrh
Kompletace materiálů a zpráv k reedukaci

2.

Konzultace individuální péče o žáky
Konzultace plánů integrace
Organizace logopedické péče
(Konzultace s novými pedagogy)
Konzultace v PPP – odborné podklady
Konzultace témat. plánu Prac. výchova (výchova k volbě povolání)
Informace všem vyučujícím o dětech se SVPa práce s nimi

3.

Depistáž logopedické prevence-1.roč.
Zahájení logopedické prevence
Kompletace IVP, projednávání s rodiči
Informace všem vyučujícím o dětech se SPUa práce s nimi Rozšíření interního materiálu o logoped. prevenci a reedukaci
Konzultace s vyuč. Pv, Vko, Vkz- plán Výchova k volbě povolání

4.

Konzultace s vyučujícími integrovaných žáků
Sledování přechodu žáků VI. ročníku na 2. stupeň
Objednávka pomůcek pro integrované žáky.
Podklady pro zahajovací výkaz.
Úvodní seznámení s 1. třídami

Říjen

1.

Úvodní beseda – časový harmonogram přijímacího řízení (pro 9. ročník)
Logopedická poradna.
Konzultace s učitelkou reedukace
Navázání kontaktu s VP SŠ a SOU, Úřadem práce.

2.

Konzultace o integrovaných žácích s pracovnicemi SPC v Č. Budějovicích, popř. s konzultanty PPP Prachatice
Vydání přihlášek ke studiu na školách s talentovou zkouškou.

3.

Zjišťování předběžného zájmu o školuStatistika předběžného zájmu – 5., 9., roč.

4.

(Exkurze)

1.-3.

Logopedická poradna

Listopad

1.

Vyřízení přihlášek žáků na školy s talentovými zkouškami

2.

Trh pracovních příležitostí – PT

3.

Organizace besedy rodičů žáků 9. tříd a zástupců SŠ, SOU a VP

.

Stav čerpání fin. prostředků pro integrované žáky
Logopedická poradna

4.

Vzdělání a řemeslo – výstava v Českých Budějovicích 21.11.

Prosinec

1.-3.

Práce s vycházejícími žáky:

 

Možnost dokončení zákl. vzdělání 10. rokem
Pomoc při orientaci v možnostech studia

1,.,3.

Logopedická poradna

3.

Informace o vyplňování přihlášek
Uzavření „fin. účtu“ integrace
Leden

1.

Žádosti o pokračování v docházce 10. rokem

 

2.

Rozbor prospěchu žáků se SVP

 

Konzultace ke stavu reedukace čtení a psaní.

4.

Kontrola plnění plánu Výchova k volbě povolání, metodická pomoc vyučujícím.

1.- 4.

Vyřizování přihlášek na SŠ, SOU

1.,3.

Logopedická poradna

Únor

1.

Vyřizování přihlášek na SŠ, SOU

 

     2. Pomoc při přípravě a průběhu zápisu

2.

Rozbor IVP, hodnocení za 1. pololetí, kontrola PPP Konzultace s vedením školy, PPP

1.,3.

Logopedická poradna

Březen

1.

Dokončení práce s přihláškami do středních škol

 

Zajištění objednávky pomůcek pro žáky se SPUCH podle školského zákona

2.-4.

Zaměření na stav integraceZaměření na stav péče o děti se SVP Konzultace v PPP

1.,3.

Logopedická poradna

Duben

1.

Objednávka nových titulů do knihovny VP, knihovny reedukace čtení a psaní, pomůcek

1.-4.

Konzultace při problémech v přijímacím řízení, statistika

2.

Problematika žádostí o odklad škol. docházky
Kontrolní šetření, nová šetření v poradenských zařízeních.

1.,3.

Logopedická poradna

3.

Konzultace s vyučujícími o plnění plánu Výchova k volbě povolání.

Květen

1.,3.

Logopedická poradna

2.

Zhodnocení reedukace a organizace depistáže čtenářských dovedností spolu s p. Machovou, PPP, TU

2.-3.

Grafomotorický kurz pro prvňáky

3.,4.

Upřesnění výsledků přijímacího řízení po případném 2. kole
Beseda s rodiči žáků 8. roč. – volba povolání Třídní schůzky

Červen

1.

Uzavření problematiky přijímacího řízení

2.

Rozbor prospěchu žáků se SPUCH

2.

Hodnocení IVP za 2. pololetí

3.

Příprava plánu na další rokAktualizace dokumentůSumarizace knihovny VP, aktualizace
Výsledky šetření, kontr. šetření

1.,3.

Logopedická poradna
 Průběžně podle potřeby a aktuálních možností: Účast na poradách a semináříchPodíl na jednání s rodiči, učiteli, žáky v případě vých. vzděl. problémů

Podíl na práci výchovné komise ZŠ

Sledování práce s dětmi se SVP, integrovanými žáky

Realizace nových šetření

Konzultace se speciální pedagogem Bc. Ondokem, psychologem Mgr. Šulcem

Konzultace v PPP Prachatice, SPC Č. Budějovice podle aktuální potřeby

Schůzky s ředitelkou školy – aktuální problémy

Metodická pomoc asistentkám pedagoga – průběžně, schůzky 1x měsíčně

Pomoc vyučujícím, rodičům a žákům podle aktuální potřeby a „zakázky“

Pomoc při zajišťování šetření v PPP

Spolupráce s poradenskými zařízeními pro IVP integrovaných žáků

 

Pravidelná spolupráce :

SPC Č. Budějovice pro zrakově a sluchově postižené-integrace – Mgr. J. Holá, Mgr. I. Macíková, PaedDr. Tibitanzlová

PPP Prachatice- integrace, reedukace – Mgr. E. Lopušanová

Logopedická prevence –  M. Sabová, Mgr. M. Machová

Reedukace – Mgr. M. Machová