Individuální pomoc a konzultace

Poskytuje výchovný poradce Mgr. Ondřej Půbal
Konzultační hodiny: dle domluvy
E-mail: ondrej.pubal@zlatastezka.cz
Reedukace

Smyslem reedukace je umožnit žákům se specifickými poruchami učení osvojit si plně dovednost čtení, psaní, porozumění textu.
To je základním předpokladem úspěšné školní práce. Reedukaci čtení a psaní se věnuje asistentka reedukace Bc. Emílie Šináklová, DiS. Pro reedukaci byla zřízena samostatná učebna vybavená i počítači. Pracoviště slouží jako ukázkové, spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice.

Logopedická prevence

Dětem s vadami řeči se věnuje logopedická asistentka Denisa Šlosková.

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Prachatice

Při škole pracuje výchovná komise, která pomáhá žákům i rodičům řešit závažné problémy ve školní práci. Na její činnosti se podílejí:

  • vedení ZŠ
  • výchovný poradce
  • preventistky primární prevence sociálně patologických jevů
  • třídní učitelky
  • sociální kurátorky MěÚ Prachatice