Výchovné poradenství v kostce

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Podpůrná opatření 1. – 4. stupeň podpory

Garantem a koordinátorem konkrétních aktivit a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je výchovný poradce Mgr. Ondřej Půbal.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákům se věnujeme podle doporučení školských poradenských zařízení a dalších odborníků. Většina žáků se vzdělává podle Plánů pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuálních vzdělávacích plánů (IVP). 

Asistentky pedagogů

Individuálně se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle pokynů vyučujících při výuce ve třídě.

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog je žákům, pedagogům a rodičům k dispozici dle domluvy.

Logopedická prevence 

Škola nabízí jednou týdně nácvik správné výslovnosti. Dětem se věnuje logopedická asistentka Denisa Šlosková.

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Prachatice 

Při škole pracuje výchovná komise, která pomáhá žákům i rodičům řešit závažné problémy ve školní práci. Práce komise je také zaměřena na ochranu dětí, včasný zásah v případě, že rodiče selhávají, či sami potřebují pomoc.

Na její činnosti se podílejí: vedení ZŠ, výchovný poradce, preventistky programů předcházení sociálně patologických jevů, třídní učitelé, sociální kurátorky, v případě potřeby další odborníci. 

Výchova k volbě profesní orientace

Vykročení na cestu profesní orientace je v životě každého žáka důležitým rozhodnutím, protože z profesní role vyplývá nejen jeho budoucí sociální postavení, ale i míra sebeuplatnění, vytváření části životních hodnot, volba osobního životního stylu.

Program věnovaný volbě profesní orientace se zaměřuje na žáky i rodiče. Jeho těžiště spočívá v období školní docházky do 7. a 8. ročníku, završuje se v prvním pololetí 9. ročníku. Program poskytuje informace i rodičům žáků v 8. a 9. ročníku. Škola spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Prachaticích (IPS ÚP), odborem práce a sociálních věcí Úřadu Města Prachatice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice i středními školami.

Stručný popis  programu:

Práce se žáky:

Základem práce se žáky je postupné a cyklické vyhodnocování zájmů, aspirací a možností, vedoucí k realistickému sebehodnocení. Zároveň s tím jsou žákům poskytovány informace o trhu práce a charakteristikách profesí.

Do výuky předmětů  s výchovným zaměřením je rozložen předmět Výchova k volbě povolání.

Ten je v 7. ročníku zaměřen na sebepoznávání a sebehodnocení.  V 8. a 9. ročníku navazují testy profesní orientace. Výsledky testů jsou spojovány s informacemi o vhodných pracovních pozicích a požadavcích na ně. Zde již žáci srovnávají své možnosti a představy s realitou a racionální úvahou. Práci doplňuje exkurze do IPS ÚP.

V 9. ročníku probíhají exkurze do středních škol, na trhy pracovních a studijních příležitostí. Završením programu je podání přihlášky ke studiu.

Úspěšnost žáků naší školy je velká nejen v procesu přijímacího řízení, ale i ve studiu na zvolených školách.

Práce s rodiči:

Rodiče dostávají od výchovného poradce základní informace o programu:

–         Kdo a co může pomoci?

–         Kdo poskytuje základní informace?

–         Jak probíhá výchova k profesní orientaci?

–         Jaké jsou možnosti a podmínky volby?

–         Jaká jsou pravidla přijímacího řízení?

Výchovný poradce poskytuje rodičům v 8. a  9. ročníku konzultace o volbě studijního oboru.

Podáním přihlášky ke studiu na střední škole žáci učiní první krok na cestě k profesnímu uplatnění.