Anotace projektu

Název projektu:             Šance pro všechny
Registrační číslo:          CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Projekt je podpořený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, globální grant Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II.

Příjemce dotace:
Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Partneři projektu:
Základní škola Prachatice, Národní 1018
Základní škola Prachatice, Vodňanská 287

Stručná anotace projektu

Celkové období realizace:
07/2012 – 12/2014

Celkový rozpočet projektu:
9 428 109,16,- Kč

Cíle projektu:
–         podpořit rovné příležitosti žáků ve vzdělávání na základních školách v Prachaticích,
–         přispět ke zlepšování sociálního klimatu v rámci tříd a základních škol obecně,
–         poskytnout všem žáků škol zapojeným do projektu rovnocennou šanci a přístup k základnímu vzdělávání, a to prostřednictvím:
–        vytvořením podmínek pro včasnou identifikaci a podchycení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň žáků nadaných či mimořádně nadaných, zajištěním prostředí pro inkluzivní vzdělávání i individuální péči o tyto žáky.

Cílové skupiny projektu:
–         cca 150 žáků partnerských škol spolupracujících v rámci projektu – žáků s SVP a žáků, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze školy (tj. žáci se zdravotním postižením zrakovým, sluchovým, řečovým, s více vadami, s vývojovými poruchami učení a chování, se zdravotním znevýhodněním, žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy),
–         cca 700 ostatních žáků tříd, ve kterých jsou zařazeni žáci výše uvedení,
–         cca 135 rodičů žáků přímo se účastnících aktivit projektu,
–         cca 58 pedagogických aj. pracovníků škol zapojených do projektu (stávající i noví zaměstnanci, kteří se budou přímo podílet na aktivitách projektu).

Aktivity projektu:
–         rozšíření poradenské služby v rámci zapojených škol o služby školního psychologa a speciálního pedagoga,
–         rozšíření a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané či mimořádně nadané v rámci vyučování prostřednictvím zapojení většího počtu asistentů pedagoga,
–         rozšíření a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti reedukace čtení a psaní nad rámec vyučování,
–         realizace programů a kurzů vedoucích ke zkvalitnění sociálního klimatu tříd školy zapojených do projektu.

Inkluzivní vzdělávání je moderním trendem ve školství. Předpokládá zařazení všech dětí bez rozdílu jejich možností či schopností do běžné třídy/školy, která je ale na tento postup patřičně připravena. Ze svého principu tedy nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich.

Smyslem našeho projektu je to, že žáci s SVP či žáci nadaní a mimořádně nadaní zůstávají zařazeni do běžných tříd, ale zároveň je jim poskytnuta individuální péče přímo ve výuce či individuální doučování nebo přípravu po vyučování. Pro takto integrované žáky budou pedagogové vypracovávat individuální vzdělávací plány (IVP). Budou probíhat konzultace a hodnocení těchto plánů, zároveň budou do projektu přímo zapojeni i rodiče těchto žáků, zúčastní se reedukačních aktivit zaměřených na rodiče dětí, budou jim k dispozici metodické listy pro práci s žáky doma, budou moci využívat služeb školního psychologa a speciálního pedagoga apod.

Předpokladem úspěšné realizace je individuální přístup, úzká spolupráce rodičů a odborná a metodická pomoc pedagogům, asistentům pedagoga, asistentům reedukace a logopedie prostřednictvím školního psychologa a speciálních pedagogů, kteří budou působit na všech třech partnerských základních školách.